Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

 

Ref. D079 2020 09 16                                                     
                                                           Poland 16 IX
2020r.

Supreme Commander of the General Staff Sir Rajmund Andrzejczak
ul. Rakowiecka 4A, 00-904 Warszawa
Tryb : “Pro publico bono”
Appointed Chief Commissioner over Poland – Sir Piotr Smolana
Former Member of Parliament of Samoobrona Party

ESTABLISHING A CHIEF COMMISSIONER OVER POLAND

In the Polish state, the Polish Nation is the Sovereign. Pursuant to
Article 4 and Article 82 of the Constitution, in connection with the
harmful actions of the present governments, as a result of which the
Polish nation will lose its state and independence, I hereby announce
the Board of Trustees over Poland.

I appoint Mr. Piotr Smolana, tel. 600068403, the chief commissioner. The
completion of the Board of Trustees by the Provisional Council of State
will take place within 48 hours after the removal of the current
authorities by the Polish National Army.

At the same time, I call on the Polish National Army to IMMEDIATELY,
forcibly remove all deputies from the Parliament and remove the
government from power. These people have committed shameful acts of
lawlessness that violate the basic Natural Human Rights in Poland and
are guilty of national treason.

Immediately after the removal of the present authorities, the management
of Poland will be taken over by the Board of Trustees with the support
of the Provisional Council of the State of the Polish Nation – Social
Constitutional Committee, introducing in Poland DIRECT management of the
Polish State by the Polish Nation pursuant to Article 4 of the
Constitution, under the leadership of the President.

At the same time, I would like to inform you that any possible further
legal acts adopted by the present government, the Parliament and the
Senate are not binding for the Polish State and the Polish nation.

Therefore, I call on the Supreme Commander of the General Staff to
immediately take control of the Parliament and the Government, removing
them and replacing them with the Chief Commissioner, Mr. Piotr Smolana,
and members of the Board of Commissars.

With a sense of civic duty
  Teresa Garland
President of the Provisional Council of State of the Polish Nation –
Social Constitution Committee
On September 13, 2020,
tel. +48 697357009
https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2020/09/16/establishing-a-chief-commissioner-over-poland/

Szanowni Panowie Członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego –
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Przesyłam w załącznikach dwa dekrety nr 8 i 9. Proszę o akceptację lub
naniesienie poprawek. Sprawa Pilna.

Na dzień dzisiejszy tj. 31 III 2020r. członkami Tymczasowej Rady Stanu
SKK są wymienieni poniżej. Jeśli któryś z Panów rezygnuje z
członkostwa w TRS proszę o mailową informację zwrotną na adres
mailowy: teresagarland1@gmail.com i potwierdzenie telefoniczne.

P. Sławomi Dul
P. Teresa Garland
P. Komandor Jacek Zbigniew Puchnowski
P. Piotr Dąbrowski
P. Marek Krasnopolski
P. Artur Głowacki
P. Andrzej Pochylski
P. Adam Bednarczyk

Z pozdrowieniami
Teresa Garland

             Polska 28 marca 2020r.
Dekret nr 9 z dnia 28 III 2020r. –  dotyczy umocowania Kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Niżej wymienieni wespół z P. Teresą Garland i P. Sławomirem Dulem –
Inicjatorami Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego
Komitetu Konstytucyjnego, w oparciu o posiadaną władzę i uprawnienia,
działając na podstawie POLSKIEJ RACJI STANU oraz treści postanowień
KONSTYTUCJI Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.: Art.4 par.1: „Władza
zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.”, Art.4
par.2: „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub
bezpośrednio”, Art.82: „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność
Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne”,

wydają w dniu 28 III 2020r. obowiązujący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
DEKRET

wprowadzający bezpośredni wybór Prezydenta Polski przez Naród Polski
działający w oparciu o art.4, o art.2 oraz art.82 Konstytucji z 1997
roku.

Obecny Kodeks Wyborczy nie urzeczywistnia zasad sprawiedliwości
społecznej zapisanych w art.2 Konstytucji, dyskryminuje kandydatów co
jest sprzeczne z art.32 p.2 Konstytucji, nie zapewnia obywatelom prawa
dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach, co jest
sprzeczne z art.60 Konstytucji, polski Kodeks Wyborczy nie umożliwia
obywatelom powszechnych równych i bezpośrednich wyborów na Prezydenta,
co jest sprzeczne z art.127 Konstytucji. Wreszcie polski Kodeks
Wyborczy nie daje możliwości obywatelom indywidualnego kandydowania
„jest to sprzeczne z § 7.5 dokumentu kopenhaskiego OBWE z 1990 r.,
który stanowi, że państwa członkowskie będą przestrzegać prawa
obywateli do ubiegania się, bez dyskryminacji, o urząd polityczny lub
publiczny INDYWIDUALNIE lub jako przedstawiciele partii politycznych
lub organizacji.” (z opinii prawnej Krzysztofa Skotnickiego
„Strony_od_ZP_2_2017-4_Krzysztof Skotnicki.pdf”).
Przeprowadzone na podstawie istniejącego Kodeksu Wyborczego wybory na
Prezydenta Polski będą nieważne.  Nie mogą być bowiem ważne wybory na
Prezydenta, przeprowadzone według Kodeksu Wyborczego który narusza
Konstytucję. Wyłoniony na podstawie obecnego Kodeksu Wyborczego
Prezydent będzie Prezydentem nielegalnym.
W związku z niedemokratycznym, niezgodnym z Konstytucją Kodeksem
Wyborczym nie urzeczywistniającym zasad sprawiedliwości społecznej,
który w praktyce uniemożliwa obywatelom  indywidualnego kandydowania
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a wyborcom nie daje
możliwości ich wybierania

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Spoleczny Komitet
Konstytucyjny wraz z niżej podpisanymi

umocowywuje

 na funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  jednego z członków
Rady Prezydenckiej
powstałej w dniu 28 III 2020r.

Jeden z członków Rady Prezydenckiej stanie się automatycznie legalnym
i demokratycznie wybranym Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
w którym zebrana na niego ilość głosów poparcia od obywateli
przewyższy największą liczbę głosów oddanych na kandydata na
Prezydenta biorącego udział w niedemokratycznych wyborach w dniu 10 V
2020r. lub późniejszych (w razie ich przełożenia).

Dekretujący: Teresa Garland, Sławomir Dul
oraz biorący udział w wyborach członkowie Rady Prezydenckiej: Imię i
nazwisko, Imię i nazwisko, imię i nazwisko,   (podpisy na drugiej
stronie)

Teresa Garland
Prezydent  Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – SKK
tel. +48 697357009, teresagarland@fidespolska.pl , teresagarland1@gmail.com
Wykaz członków Rady Prezydenckiej:

             Polska 28 marca 2020r.
Dekret nr 8 z dnia 28 III 2020r. –  dotyczy powołania Rady Prezydenckiej

Niżej wymienieni wespół z P. Teresą Garland i P. Sławomirem Dulem –
Inicjatorami Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego
Komitetu Konstytucyjnego, w oparciu o posiadaną władzę i uprawnienia,
działając na podstawie POLSKIEJ RACJI STANU oraz treści postanowień
KONSTYTUCJI Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.: Art.4 par.1: „Władza
zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.”, Art.4
par.2: „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub
bezpośrednio”, Art.82: „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność
Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne”,

wydają w dniu 28 III 2020r. obowiązujący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
DEKRET

Powołujący Radę Prezydencką

Do Rady Prezydenckiej mogą przystąpić osoby które kiedykolwiek
kandydowały na Prezydenta Polski lub starały się o kandydowanie.

Celem Rady Prezydenckiej jest radzić nad istotnymi pojawiającymi się
problemami naszej Ojczyzny, znajdowanie rozwiązań  i dokładanie
wszelkich starań i działań w celu zapewnienia Dobra Wspólnego każdemu
obywatelowi polskiemu rozumianego jako umożliwienie każdemu godnego
życia, zapewnienie każdemu możliwości rozwoju materialnego,
intelektualnego, twórczego i duchowego, zagwarantowania każdemu
obywatelowi ochrony jego ludzkiej godności, wolności oraz
demokratycznych i Naturalnych Praw Człowieka.

Rada Prezydencka będzie odbywała comiesięczne spotkania w pierwszą
sobotę każdego miesiąca. Miejsce i czas będą uzgadniane każdorazowo.
Działanie w Radzie Prezydenckiej nie jest wynagradzane finansowo.
Przynależność do Rady Prezydenckiej jest bezpłatna..

W dniu 28 marca 2020 roku do Rady Prezydenckiej przystąpili:
Teresa Garland, ARTUR GŁOWACKI (WWW.ARTUR-PREZYDENT.PL), imię i nazwwisko, imię i nazwisko….

Dekretujący: Teresa Garland, Sławomir Dul
oraz przystępujący do Rady Prezydenckiej: ARTUR GŁOWACKI (WWW.ARTUR-PREZYDENT.PL), Imię i
nazwisko, imię i nazwisko,

Teresa Garland
Prezydent  Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – SKK
tel. +48 697357009, teresagarland@fidespolska.pl , teresagarland1@gmail.com

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube