Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

 

Ref. D079 2020 09 16                                                                                                                 Poland 16 IX 2020r. Supreme Commander of the General Staff Sir Rajmund Andrzejczak ul. Rakowiecka 4A, 00-904 Warszawa Tryb : “Pro publico bono” Appointed Chief Commissioner over Poland – Sir Piotr Smolana Former Member of Parliament of Samoobrona Party ESTABLISHING A CHIEF COMMISSIONER OVER POLAND In the Polish state, the Polish Nation is the Sovereign. Pursuant to Article 4 and Article 82 of the Constitution, in connection with the harmful actions of the present governments, as a result of which the Polish nation will lose its state and independence, I hereby announce the Board of Trustees over Poland. I appoint Mr. Piotr Smolana, tel. 600068403, the chief commissioner. The completion of the Board of Trustees by the Provisional Council of State will take place within 48 hours after the removal of the current authorities by the Polish National Army. At the same time, I call on the Polish National Army to IMMEDIATELY, forcibly remove all deputies from the Parliament and remove the government from power. These people have committed shameful acts of lawlessness that violate the basic Natural Human Rights in Poland and are guilty of national treason. Immediately after the removal of the present authorities, the management of Poland will be taken over by the Board of Trustees with the support of the Provisional Council of the State of the Polish Nation – Social Constitutional Committee, introducing in Poland DIRECT management of the Polish State by the Polish Nation pursuant to Article 4 of the Constitution, under the leadership of the President. At the same time, I would like to inform you that any possible further legal acts adopted by the present government, the Parliament and the Senate are not binding for the Polish State and the Polish nation. Therefore, I call on the Supreme Commander of the General Staff to immediately take control of the Parliament and the Government, removing them and replacing them with the Chief Commissioner, Mr. Piotr Smolana, and members of the Board of Commissars. With a sense of civic duty   Teresa Garland President of the Provisional Council of State of the Polish Nation – Social Constitution Committee On September 13, 2020, tel. +48 697357009 https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2020/09/16/establishing-a-chief-commissioner-over-poland/ Szanowni Panowie Członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Przesyłam w załącznikach dwa dekrety nr 8 i 9. Proszę o akceptację lub naniesienie poprawek. Sprawa Pilna. Na dzień dzisiejszy tj. 31 III 2020r. członkami Tymczasowej Rady Stanu SKK są wymienieni poniżej. Jeśli któryś z Panów rezygnuje z członkostwa w TRS proszę o mailową informację zwrotną na adres mailowy: teresagarland1@gmail.com i potwierdzenie telefoniczne. P. Sławomi Dul P. Teresa Garland P. Komandor Jacek Zbigniew Puchnowski P. Piotr Dąbrowski P. Marek Krasnopolski P. Artur Głowacki P. Andrzej Pochylski P. Adam Bednarczyk Z pozdrowieniami Teresa Garland              Polska 28 marca 2020r. Dekret nr 9 z dnia 28 III 2020r. –  dotyczy umocowania Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Niżej wymienieni wespół z P. Teresą Garland i P. Sławomirem Dulem – Inicjatorami Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, w oparciu o posiadaną władzę i uprawnienia, działając na podstawie POLSKIEJ RACJI STANU oraz treści postanowień KONSTYTUCJI Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.: Art.4 par.1: „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.”, Art.4 par.2: „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”, Art.82: „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne”, wydają w dniu 28 III 2020r. obowiązujący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej DEKRET wprowadzający bezpośredni wybór Prezydenta Polski przez Naród Polski działający w oparciu o art.4, o art.2 oraz art.82 Konstytucji z 1997 roku. Obecny Kodeks Wyborczy nie urzeczywistnia zasad sprawiedliwości społecznej zapisanych w art.2 Konstytucji, dyskryminuje kandydatów co jest sprzeczne z art.32 p.2 Konstytucji, nie zapewnia obywatelom prawa dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach, co jest sprzeczne z art.60 Konstytucji, polski Kodeks Wyborczy nie umożliwia obywatelom powszechnych równych i bezpośrednich wyborów na Prezydenta, co jest sprzeczne z art.127 Konstytucji. Wreszcie polski Kodeks Wyborczy nie daje możliwości obywatelom indywidualnego kandydowania „jest to sprzeczne z § 7.5 dokumentu kopenhaskiego OBWE z 1990 r., który stanowi, że państwa członkowskie będą przestrzegać prawa obywateli do ubiegania się, bez dyskryminacji, o urząd polityczny lub publiczny INDYWIDUALNIE lub jako przedstawiciele partii politycznych lub organizacji.” (z opinii prawnej Krzysztofa Skotnickiego „Strony_od_ZP_2_2017-4_Krzysztof Skotnicki.pdf”). Przeprowadzone na podstawie istniejącego Kodeksu Wyborczego wybory na Prezydenta Polski będą nieważne.  Nie mogą być bowiem ważne wybory na Prezydenta, przeprowadzone według Kodeksu Wyborczego który narusza Konstytucję. Wyłoniony na podstawie obecnego Kodeksu Wyborczego Prezydent będzie Prezydentem nielegalnym. W związku z niedemokratycznym, niezgodnym z Konstytucją Kodeksem Wyborczym nie urzeczywistniającym zasad sprawiedliwości społecznej, który w praktyce uniemożliwa obywatelom  indywidualnego kandydowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a wyborcom nie daje możliwości ich wybierania Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Spoleczny Komitet Konstytucyjny wraz z niżej podpisanymi umocowywuje  na funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  jednego z członków Rady Prezydenckiej powstałej w dniu 28 III 2020r. Jeden z członków Rady Prezydenckiej stanie się automatycznie legalnym i demokratycznie wybranym Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu w którym zebrana na niego ilość głosów poparcia od obywateli przewyższy największą liczbę głosów oddanych na kandydata na Prezydenta biorącego udział w niedemokratycznych wyborach w dniu 10 V 2020r. lub późniejszych (w razie ich przełożenia). Dekretujący: Teresa Garland, Sławomir Dul oraz biorący udział w wyborach członkowie Rady Prezydenckiej: Imię i nazwisko, Imię i nazwisko, imię i nazwisko,   (podpisy na drugiej stronie) Teresa Garland Prezydent  Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – SKK tel. +48 697357009, teresagarland@fidespolska.pl , teresagarland1@gmail.com Wykaz członków Rady Prezydenckiej:              Polska 28 marca 2020r. Dekret nr 8 z dnia 28 III 2020r. –  dotyczy powołania Rady Prezydenckiej Niżej wymienieni wespół z P. Teresą Garland i P. Sławomirem Dulem – Inicjatorami Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, w oparciu o posiadaną władzę i uprawnienia, działając na podstawie POLSKIEJ RACJI STANU oraz treści postanowień KONSTYTUCJI Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.: Art.4 par.1: „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.”, Art.4 par.2: „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”, Art.82: „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne”, wydają w dniu 28 III 2020r. obowiązujący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej DEKRET Powołujący Radę Prezydencką Do Rady Prezydenckiej mogą przystąpić osoby które kiedykolwiek kandydowały na Prezydenta Polski lub starały się o kandydowanie. Celem Rady Prezydenckiej jest radzić nad istotnymi pojawiającymi się problemami naszej Ojczyzny, znajdowanie rozwiązań  i dokładanie wszelkich starań i działań w celu zapewnienia Dobra Wspólnego każdemu obywatelowi polskiemu rozumianego jako umożliwienie każdemu godnego życia, zapewnienie każdemu możliwości rozwoju materialnego, intelektualnego, twórczego i duchowego, zagwarantowania każdemu obywatelowi ochrony jego ludzkiej godności, wolności oraz demokratycznych i Naturalnych Praw Człowieka. Rada Prezydencka będzie odbywała comiesięczne spotkania w pierwszą sobotę każdego miesiąca. Miejsce i czas będą uzgadniane każdorazowo. Działanie w Radzie Prezydenckiej nie jest wynagradzane finansowo. Przynależność do Rady Prezydenckiej jest bezpłatna.. W dniu 28 marca 2020 roku do Rady Prezydenckiej przystąpili: Teresa Garland, ARTUR GŁOWACKI (WWW.ARTUR-PREZYDENT.PL), imię i nazwwisko, imię i nazwisko…. Dekretujący: Teresa Garland, Sławomir Dul oraz przystępujący do Rady Prezydenckiej: ARTUR GŁOWACKI (WWW.ARTUR-PREZYDENT.PL), Imię i nazwisko, imię i nazwisko, Teresa Garland Prezydent  Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – SKK tel. +48 697357009, teresagarland@fidespolska.pl , teresagarland1@gmail.com
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube